نویسنده = �������������� ������������ ������������
بررسی روش‌های تعیین پارامتر پایدارسازی در مسئله انتقال به سمت پایین

دوره 34، شماره 3، آبان 1387

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی الله‌توکلی


کاربرد آنالیز طیفی‌ متقابل‌ در تعیین توپوگرافی‌ سطح ‌آب دریا

دوره 34، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-1

محمدرضا صلواتی‌زاده؛ علیرضا آزموده اردلان


بررسی اثر مدل رقومی زمین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از فرمول استوکس

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه گی