نویسنده = ظاهرحسین شمالی
تعیین رابطه بزرگی محلی برای شمال غرب ایران با استفاده از شتاب‌نگاشت‌‌ها

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 1-14

10.22059/jesphys.2013.35595

محبوبه شریفی؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ ظاهرحسین شمالی


بررسی ساختار سه‌بُعدی سرعت برشی در گوشته بالایی و تغییرات عمق موهو در منطقه مکران

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 153-169

نوید شادمنامن؛ ظاهرحسین شمالی؛ نوربخش میرزائی


بررسی سازوکار زمین‌لرزه‌ها با استفاده از لرزه‌نگاشت‌های مصنوعی

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 75-88

10.22059/jesphys.2009.79972

محمدرضا حاتمی؛ ظاهرحسین شمالی؛ غلام جوان دلویی