نویسنده = عباسعلی علی‌‌اکبری بیدختی
الگوهای گردش جوّ بارش‌‌های تابستانه جنوب شرق ایران در ماه ژوئیه 1994

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 205-227

بهلول علیجانی؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی علی‌‌اکبری بیدختی