نویسنده = اصغر راست بود
افراز نرخ لغزش در سامانه گسلی منطقه شمال باختر فلات ایران براساس مشاهدات GPS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22059/jesphys.2023.344869.1007442

اصغر راست بود