نویسنده = Saeed Negahban
بررسی توزیع سیلاب‌های کلان حوضه رودخانه اترک

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 567-578

10.22059/jesphys.2023.349426.1007460

اسداله حجازی؛ حسن افتخار؛ سعید نگهبان


مطالعه جابه‌جایی قائم حاصل از زمین‏لرزه 17/8/98 ترکمانچای با استفاده از روش InSAR

دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 445-456

10.22059/jesphys.2020.295046.1007182

سعید نگهبان؛ حمید گنجائیان؛ شهلا سعیدی؛ افشان قاسمی