نویسنده = مجید باقری
Prediction of Water Saturation by FSVM using well logs in a gas field

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.334938.1007389

Nastaran Moosavi؛ Majid Bagheri؛ Majid Nabi-Bidhendi؛ Reza Heidari


Fuzzy Partitioning of Radon Domain for Estimation of Water Reverberation Energy

دوره 47، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 125-132

10.22059/jesphys.2022.331240.1007366

Meysam Zarei؛ Hosein Hashemi؛ Majid Bagheri