نویسنده = ����������������������� ��������
واکنش خشکسالی هیدرولوژیک در جریان تنظیمی رودخانه تحت تأثیر احداث سد در استان اردبیل

دوره 45، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 473-486

10.22059/jesphys.2019.272671.1007078

حامد امینی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ معراج شرری؛ محسن ذبیحی


تغییرات مکانی رواناب، رسوب و آستانه شروع رواناب در حوزه آبخیز قره‌شیران اردبیل

دوره 44، شماره 3، آبان 1397، صفحه 697-713

10.22059/jesphys.2018.253440.1006980

ابراهیم عسگری؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ غلامرضا احمدزاده