نویسنده = مریم رضازاده
روندیابی بارش در ایران بر اساس داده‌‌های MERRA2

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 669-683

10.22059/jesphys.2023.350125.1007465

علی درخشنده؛ اسداله خورانی؛ مریم رضازاده


اثر پهنای جریان جتی بر رشد امواج کژفشار

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 547-560

10.22059/jesphys.2021.319124.1007294

احمد ذادق‌آبادی؛ مریم رضازاده؛ علی محمدی