نویسنده = وحید ابراهیم زاده اردستانی
اثرات توپوگرافی ناحیه ناهموار در ارتفاع ژئوئید

دوره 28، شماره 2، تیر 1381

وحید ابراهیم زاده اردستانی


معکوس سه بعدی داده های گرانی

دوره 27، شماره 1، فروردین 1380

وحید ابراهیم زاده اردستانی