نویسنده = وحید ابراهیم زاده اردستانی
تعداد مقالات: 4
1. اثرات توپوگرافی ناحیه ناهموار در ارتفاع ژئوئید

دوره 28، شماره 2، تابستان 1381

وحید ابراهیم زاده اردستانی


2. تفسیر کمی داده های گرانی با استفاده از گرادیان های گرانی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1380

وحید ابراهیم زاده اردستانی


3. معکوس سه بعدی داده های گرانی

دوره 27، شماره 1، بهار 1380

وحید ابراهیم زاده اردستانی