نویسنده = وحید ابراهیم زاده اردستانی
تعداد مقالات: 4
1. اثرات توپوگرافی ناحیه ناهموار در ارتفاع ژئوئید

دوره 28، شماره 2، تیر 1381

وحید ابراهیم زاده اردستانی


3. معکوس سه بعدی داده های گرانی

دوره 27، شماره 1، فروردین 1380

وحید ابراهیم زاده اردستانی