کلیدواژه‌ها = Discrete Wavelet Transform
تعداد مقالات: 5
3. Reconstruction of Data Gaps in Total-Ozone Records with a New Wavelet Technique

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 73-81

10.22059/jesphys.2017.233541.1006896

Majid M. Farahani؛ nafiseh Pegahfar؛ maryam Gharaylou


4. برآورد موجک چشمه لرزه‌ای

دوره 37، شماره 1، بهار 1390

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی


5. تبدیل موجک گسستة آنتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئویید

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ محمود محمدکریم