کلیدواژه‌ها = Discrete Wavelet Transform
Reconstruction of Data Gaps in Total-Ozone Records with a New Wavelet Technique

دوره 43، شماره 4، دی 1396، صفحه 73-81

10.22059/jesphys.2017.233541.1006896

Majid M. Farahani؛ nafiseh Pegahfar؛ maryam Gharaylou


برآورد موجک چشمه لرزه‌ای

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی


تبدیل موجک گسستة آنتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئویید

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ محمود محمدکریم