کلیدواژه‌ها = تخلخل
بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی با استفاده از داده‌‌‌‌های لرزه‌‌ای در میدان نفتی شادگان

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 13-29

10.22059/jesphys.2013.31943

ایرج مداحی؛ ناصر کشاورز؛ اصغر نادری؛ مصطفی حیدری؛ سجاد اسماعیل پور


برآورد مشخصات آبخوان شمال غرب قم به روش SNMR

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390

بهمن عباسی؛ محمد کاظم حفیظی


تاثیر شکل هندسی منافذ بر سرعت امواج لرزه‌ای در سنگ‌های کربناته مخازن هیدروکربوری

دوره 35، شماره 3، آبان 1388

جعفر ولی؛ عزت اله کاظم زاده؛ حسام آلوکی بختیاری؛ محمد رضا اصفهانی