کلیدواژه‌ها = Water Saturation
Prediction of Water Saturation by FSVM using Well Logs in a Gas Field

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 77-86

10.22059/jesphys.2022.334938.1007389

Nastaran Moosavi؛ Majid Bagheri؛ Majid Nabi-Bidhendi؛ Reza Heidari


بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی با استفاده از داده‌‌‌‌های لرزه‌‌ای در میدان نفتی شادگان

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 13-29

10.22059/jesphys.2013.31943

ایرج مداحی؛ ناصر کشاورز؛ اصغر نادری؛ مصطفی حیدری؛ سجاد اسماعیل پور


بهبود محاسبه اشباع آب در مخازن هیدروکربوری کربناته به‌‌کمک داده‌‌‌های چاه‌نگاری و آزمایشگاهی

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 107-121

10.22059/jesphys.2013.31949

علی مرادزاده؛ یاسر سلیمی دلشاد؛ عزت‌‌اله کاظم‌زاده