نمایه نویسندگان

آ

 • آبادى، عباس رنجبرسعادت مطالعهء موردی جزیرهء گرمایی تهران و شبیه سازی عددی آن [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • آزادى، مجید مطالعهء موردی جزیرهء گرمایی تهران و شبیه سازی عددی آن [دوره 31، شماره 1، 1384]

ا

 • اردستانى، وحید ابراهیم زاده مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • اسحاق، مهدى حل عددی مدار ماهواره های نزدیک سطح زمین با گام متغیر [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • اکبرى، سعید ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • العسکرى، محمدکمال قاسم محاسبات سرعت فاز و سرعت گروه با استفاده از نگاشت های دورهء بلند [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • الهى، على بیت تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیمQ?، در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزهء کجور در محدودهء بسامدی ا تا 32 هرتز [دوره 31، شماره 1، 1384]

ب

 • بیدختى، عباسعلى على اکبرى مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • بیدختى، عباسعلى على اکبرى مطالعهء موردی جزیرهء گرمایی تهران و شبیه سازی عددی آن [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • بیدهندى، مجید نبى پیش بینی نفوذپذیری از روی داده های چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [دوره 31، شماره 1، 1384]

ج

ح

 • حبیبیان، بنفشه پیش بینی نفوذپذیری از روی داده های چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • حسینى، سیدعلیرضا صادقى مطالعهء موردی جزیرهء گرمایی تهران و شبیه سازی عددی آن [دوره 31، شماره 1، 1384]

د

 • دانشور، حسین عالى تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]

ر

 • ریاحى، محمدعلى ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • رضاپور.، مهدى مقیاس بزرگی در شبکهء لرزه نگاری تبریز [دوره 31، شماره 1، 1384]

ز

 • زاده، عزت الله کاظم پیش بینی نفوذپذیری از روی داده های چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [دوره 31، شماره 1، 1384]

س

 • سیاهکوهى، حمیدرضا تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • سیدین، سید حمید بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی [دوره 31، شماره 1، 1384]

ف

 • فر، مهدى شفیعى مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1384]

ق

 • قاسمى، هادى تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیمQ?، در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزهء کجور در محدودهء بسامدی ا تا 32 هرتز [دوره 31، شماره 1، 1384]

ک

 • کلاته، على نجاتى مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • کمالیان، نصرالله بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • کمالیان، نصرالله تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیمQ?، در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزهء کجور در محدودهء بسامدی ا تا 32 هرتز [دوره 31، شماره 1، 1384]

ل

 • لارى، کامران مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • لو، حسین حمزه تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیمQ?، در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزهء کجور در محدودهء بسامدی ا تا 32 هرتز [دوره 31، شماره 1، 1384]