نمایه نویسندگان

ا

 • اردکانی، حسین حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری [دوره 25، شماره 1، 1378]

ب

 • بیدختی، عباسعلی علی اکبری مدلی برای بادهای کوه- دشت تهران [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • بیدهندی، مجید نبی اثر بسامد بر پاشندگی سرعت انتشار امواج کشایندی در نمونه های ماسه سنگ و سنگ آهک منطقه چابهار در حالتهای خشک و اشباع [دوره 25، شماره 1، 1378]

پ

ث

 • ثقفی، مهدی مدلی برای بادهای کوه- دشت تهران [دوره 25، شماره 1، 1378]

چ

 • چن، یون تای مطالعه سازوکار زلزله 20 اردیبهشت 1376 (10 مه 1977) قائن- بیرجند به روش برگردان تانسور گشتاور لرزه ای [دوره 25، شماره 1، 1378]

ح

 • حفیظی، محمد کاظم بررسی منابع آب زیرزمینی در درز و شکافها به روش مقاومت ویژه و قطبش القایی با آرایه مربعی [دوره 25، شماره 1، 1378]

ر

 • رچی، احمد حسینی کاربرد چاه پیمایی در تعیین فشار هیدرولیکی سفره های زیرزمینی آب ناحیه کارستی قصر قمشه-جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]

ز

 • زمانی، احمد کاربرد چاه پیمایی در تعیین فشار هیدرولیکی سفره های زیرزمینی آب ناحیه کارستی قصر قمشه-جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]

ف

 • فتحی، محمود اثر بسامد بر پاشندگی سرعت انتشار امواج کشایندی در نمونه های ماسه سنگ و سنگ آهک منطقه چابهار در حالتهای خشک و اشباع [دوره 25، شماره 1، 1378]

ق

 • قیطانچی، محمدرضا خصوصیات زمین لرزه های سال 1360(1981) گلباف و سیرچ – چهار فرسنگ د رجنوب شرق ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]

ل

 • لیو، روئوفنگ مطالعه سازوکار زلزله 20 اردیبهشت 1376 (10 مه 1977) قائن- بیرجند به روش برگردان تانسور گشتاور لرزه ای [دوره 25، شماره 1، 1378]

م

 • مرادی، محمد حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • مظفری، پروین مطالعه سازوکار زلزله 20 اردیبهشت 1376 (10 مه 1977) قائن- بیرجند به روش برگردان تانسور گشتاور لرزه ای [دوره 25، شماره 1، 1378]

و

 • ولی، جعفر بررسی منابع آب زیرزمینی در درز و شکافها به روش مقاومت ویژه و قطبش القایی با آرایه مربعی [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • وو، جونگ لیانگ مطالعه سازوکار زلزله 20 اردیبهشت 1376 (10 مه 1977) قائن- بیرجند به روش برگردان تانسور گشتاور لرزه ای [دوره 25، شماره 1، 1378]

ه