نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آدامز حل عددی مدار ماهواره های نزدیک سطح زمین با گام متغیر [دوره 31، شماره 1، 1384]

ا

 • الگوریتم گرادیان بندادی ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • امواج ناشی از باد مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1384]

ب

 • بانک اطلاعاتی مقیاس بزرگی در شبکهء لرزه نگاری تبریز [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • بزرگی مقیاس بزرگی در شبکهء لرزه نگاری تبریز [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • بلده-کجور تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیمQ?، در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزهء کجور در محدودهء بسامدی ا تا 32 هرتز [دوره 31، شماره 1، 1384]

پ

 • پایداری جو مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • پاشش بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی [دوره 31، شماره 1، 1384]

ت

 • تبریز مقیاس بزرگی در شبکهء لرزه نگاری تبریز [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • تجزیه مقدار منفرد تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • تقریب تفاضل متناهی ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • توموگرافی ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده [دوره 31، شماره 1، 1384]

ج

ح

خ

 • خلیج فارس مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1384]

ر

 • ردیابی مسیر موج ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • رو ش تیخونوف مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • روش کمترین مربعات میرا ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده [دوره 31، شماره 1، 1384]

س

 • سرعت فاز بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • سرعت فاز محاسبات سرعت فاز و سرعت گروه با استفاده از نگاشت های دورهء بلند [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • سرعت گروه بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • سرعت گروه محاسبات سرعت فاز و سرعت گروه با استفاده از نگاشت های دورهء بلند [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • سه بعدی تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]

ش

 • شبکهء لرزه نگاری مقیاس بزرگی در شبکهء لرزه نگاری تبریز [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • شبکه پس انتشار پیش بینی نفوذپذیری از روی داده های چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی نفوذپذیری از روی داده های چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • شبیه سازی عددی مطالعهء موردی جزیرهء گرمایی تهران و شبیه سازی عددی آن [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • شتاب نگاشت تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیمQ?، در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزهء کجور در محدودهء بسامدی ا تا 32 هرتز [دوره 31، شماره 1، 1384]

ض

 • ضریب کیفیت تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیمQ?، در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزهء کجور در محدودهء بسامدی ا تا 32 هرتز [دوره 31، شماره 1، 1384]

ط

 • طول موجگاه مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1384]

ف

 • فلبرگ حل عددی مدار ماهواره های نزدیک سطح زمین با گام متغیر [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • فیلتر تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]

ل

 • لنکزو س تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]

م

 • ماهو اره حل عددی مدار ماهواره های نزدیک سطح زمین با گام متغیر [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • مدار حل عددی مدار ماهواره های نزدیک سطح زمین با گام متغیر [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • مدل MM5 مطالعهء موردی جزیرهء گرمایی تهران و شبیه سازی عددی آن [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • مدل سازی معکوس مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • معدن کرومیت مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • معکوس فشرده مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • موج ریلی بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی [دوره 31، شماره 1، 1384]

ن

 • نفوذپذیری پیش بینی نفوذپذیری از روی داده های چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • نگاشت های دو رهء بلند محاسبات سرعت فاز و سرعت گروه با استفاده از نگاشت های دورهء بلند [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • نیم فضا بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • نوفهء تصادفی تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]

و

 • ویژه تصویر تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]