نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبرفت بررسی پدیده تقویت دامنه امواج لرزه ای در آبرفت [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • آلتراسیون گرمایی و کریجینگ تحلیل داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان، با استفاده از روش همبستگی متعارف [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • آنالیز همبستگی متعارف تحلیل داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان، با استفاده از روش همبستگی متعارف [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • آنومالی باقی مانده تفسیر کمی داده های گرانی با استفاده از گرادیان های گرانی [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • آنومالی گرانی باقی ماده معکوس سه بعدی داده های گرانی [دوره 27، شماره 1، 1380]

ا

 • استراتژی توسعه میزان تأثیر یک زلزله: مطالعه آماری انتشارات زلزله شناسی [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • اکتشاف کانسار تحلیل داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان، با استفاده از روش همبستگی متعارف [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • امواج بالارونده تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • امواج پایین رونده تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • انتشارات زلزله شناسی میزان تأثیر یک زلزله: مطالعه آماری انتشارات زلزله شناسی [دوره 27، شماره 1، 1380]

پ

 • پخش توده ها مدلی عددی برای شبیه سازی فرایند پخش توده گازهای آلوده در محیط [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • پردازش داده های لرزه ای به کار گیری صافی های تغییر شکل برای همسان سازی موجک های حاصل از چشمه ارتعاشی و انفجاری [دوره 27، شماره 2، 1380]

ت

چ

 • چگالی یونش بررسی اثر خورشید گرفتگی 20 مرداد ماه 1378 بر لایه های f1وf2 یونسفر (یون سپهر) و محاسبه ضریب ترکیب مجدد در پایگاه تهران [دوره 27، شماره 2، 1380]

ح

 • حالت های مختلف پایداری جو مدلی عددی برای شبیه سازی فرایند پخش توده گازهای آلوده در محیط [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • حرکات نیرومند زمین مدل سازی شتابنگاشت های حرکت نیرومند زمین با توجه به نوع خاک و فاصله از گسل [دوره 27، شماره 1، 1380]

د

 • داده های VSP تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP [دوره 27، شماره 1، 1380]

ر

 • روش f-k تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • روش t-p تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • روش ایستگاه مرجع بررسی پدیده تقویت دامنه امواج لرزه ای در آبرفت [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • روش ناکامورا بررسی پدیده تقویت دامنه امواج لرزه ای در آبرفت [دوره 27، شماره 2، 1380]

ز

 • زون جدایشی جنوب ایران تکنوتیک جا به جایی امتداد لغز، گسل های جدایشی ، برش های ریدل و شکل پذیر [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • زون جدایشی مکران تکنوتیک جا به جایی امتداد لغز، گسل های جدایشی ، برش های ریدل و شکل پذیر [دوره 27، شماره 1، 1380]

ژ

 • ژئوشیمی اکتشافی تحلیل داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان، با استفاده از روش همبستگی متعارف [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • ژئو فیزیک هوایی تحلیل داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان، با استفاده از روش همبستگی متعارف [دوره 27، شماره 1، 1380]

س

 • سرعت موج تراکمی تخمین تخلل از روی سرعت انتشار امواج تراکمی با درنظر گرفتن اثر رُس در سازند ماسه سنگی شوریجه [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی چالش های موجود درتشابه سازی فرایند ذوب برف – رواناب [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • سیگنال تحلیلی تفسیر کمی داده های گرانی با استفاده از گرادیان های گرانی [دوره 27، شماره 2، 1380]

ش

 • شبیه سازی فیزیکی شبیه سازی فیزیکی جریان هوا در پیرامون تپه سه بعدی [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • شتابنگاشت مدل سازی شتابنگاشت های حرکت نیرومند زمین با توجه به نوع خاک و فاصله از گسل [دوره 27، شماره 1، 1380]

ص

 • صافی های تغییر شکل دو طرفه نوع بازگشتی به کار گیری صافی های تغییر شکل برای همسان سازی موجک های حاصل از چشمه ارتعاشی و انفجاری [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • صفحه سیمری تکنوتیک جا به جایی امتداد لغز، گسل های جدایشی ، برش های ریدل و شکل پذیر [دوره 27، شماره 1، 1380]

ض

 • ضرایب پخش مدلی عددی برای شبیه سازی فرایند پخش توده گازهای آلوده در محیط [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • ضریب ترکیب مجدد بررسی اثر خورشید گرفتگی 20 مرداد ماه 1378 بر لایه های f1وf2 یونسفر (یون سپهر) و محاسبه ضریب ترکیب مجدد در پایگاه تهران [دوره 27، شماره 2، 1380]

غ

 • غبار دود مه بررسی آزمایشگاهی بارورسازی ابرهای گرم [دوره 27، شماره 2، 1380]

ف

 • فراباوری بررسی آزمایشگاهی بارورسازی ابرهای گرم [دوره 27، شماره 2، 1380]

ق

 • قطرک های ابر بررسی آزمایشگاهی بارورسازی ابرهای گرم [دوره 27، شماره 2، 1380]

ک

 • کارایی بارور سازی بررسی آزمایشگاهی بارورسازی ابرهای گرم [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • کاوک شبیه سازی فیزیکی جریان هوا در پیرامون تپه سه بعدی [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • کمیت های تلاطمی شبیه سازی فیزیکی جریان هوا در پیرامون تپه سه بعدی [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • کمربند شرق ایران تکنوتیک جا به جایی امتداد لغز، گسل های جدایشی ، برش های ریدل و شکل پذیر [دوره 27، شماره 1، 1380]

گ

 • گرادیان گرانی تفسیر کمی داده های گرانی با استفاده از گرادیان های گرانی [دوره 27، شماره 2، 1380]

ل

 • لایه مرزی شبیه سازی فیزیکی جریان هوا در پیرامون تپه سه بعدی [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • لرزه خیزی تکنوتیک جا به جایی امتداد لغز، گسل های جدایشی ، برش های ریدل و شکل پذیر [دوره 27، شماره 1، 1380]

م

 • محتوی رس تخمین تخلل از روی سرعت انتشار امواج تراکمی با درنظر گرفتن اثر رُس در سازند ماسه سنگی شوریجه [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • مدل آرما مدل سازی شتابنگاشت های حرکت نیرومند زمین با توجه به نوع خاک و فاصله از گسل [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • مدل سازی مدل سازی شتابنگاشت های حرکت نیرومند زمین با توجه به نوع خاک و فاصله از گسل [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • مدل های هیدرولوژی برف چالش های موجود درتشابه سازی فرایند ذوب برف – رواناب [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • مرکز زلزله شناسی بین المللی(ISC) میزان تأثیر یک زلزله: مطالعه آماری انتشارات زلزله شناسی [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • معکوس سه بعدی معکوس سه بعدی داده های گرانی [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • منطقه پاریز تحلیل داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان، با استفاده از روش همبستگی متعارف [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • موانع و توپوگرافی سطح مدلی عددی برای شبیه سازی فرایند پخش توده گازهای آلوده در محیط [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • موجک چشمه لرزه ای ارتعاشی به کار گیری صافی های تغییر شکل برای همسان سازی موجک های حاصل از چشمه ارتعاشی و انفجاری [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • موجک چشمه لرزه ای انفجاری به کار گیری صافی های تغییر شکل برای همسان سازی موجک های حاصل از چشمه ارتعاشی و انفجاری [دوره 27، شماره 2، 1380]

و

 • واهمامیخت ایلر تفسیر کمی داده های گرانی با استفاده از گرادیان های گرانی [دوره 27، شماره 2، 1380]

ه

 • هسته بندی ناهمگن بررسی آزمایشگاهی بارورسازی ابرهای گرم [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • هسته های میعان جوّ بررسی آزمایشگاهی بارورسازی ابرهای گرم [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • همسان سازی موجک ها به کار گیری صافی های تغییر شکل برای همسان سازی موجک های حاصل از چشمه ارتعاشی و انفجاری [دوره 27، شماره 2، 1380]

ی

 • یونسفر بررسی اثر خورشید گرفتگی 20 مرداد ماه 1378 بر لایه های f1وf2 یونسفر (یون سپهر) و محاسبه ضریب ترکیب مجدد در پایگاه تهران [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • یونوگرام بررسی اثر خورشید گرفتگی 20 مرداد ماه 1378 بر لایه های f1وf2 یونسفر (یون سپهر) و محاسبه ضریب ترکیب مجدد در پایگاه تهران [دوره 27، شماره 2، 1380]