نمایه کلیدواژه ها

ا

 • امواج برشی سرعت انتشار امواج الاستیک در نمونه های سنگ آهک منطقه خوزستان در حالتهای خشک و اشباع [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • امواج تراکمی سرعت انتشار امواج الاستیک در نمونه های سنگ آهک منطقه خوزستان در حالتهای خشک و اشباع [دوره 24، شماره 1، 1377]

ب

 • بازآوایش حذف بازتابهای تکراری در حیطه های -p و معرفی یک فیلتر جدید [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • بازتابهای تکراری حذف بازتابهای تکراری در حیطه های -p و معرفی یک فیلتر جدید [دوره 24، شماره 1، 1377]

پ

 • پارامترهای چشمه زمینلرزه 10 اسفند 1375 اردبیل و پسلرزه های آن در شمالغرب ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • پارامترهای چشمه بررسی زمین لرزه های 16 بهمن 1375 بجنورد در شمال شرق ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • پختگی هیدروکربن داده های زمینگرمایی ایران و تعبیرهای زمینساختی آن [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • پیش بینی کاربرد مدلسازی خود بازگشتی – میانگین متحرک در زلزله خیزی حوالی سد سفید رود‘ شمال ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]

ت

 • تبدیل p خطی حذف بازتابهای تکراری در حیطه های -p و معرفی یک فیلتر جدید [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • تبدیل p سهموی حذف بازتابهای تکراری در حیطه های -p و معرفی یک فیلتر جدید [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • تولید گرمای پرتوزا داده های زمینگرمایی ایران و تعبیرهای زمینساختی آن [دوره 24، شماره 1، 1377]

ز

 • زلزله خیزی کاربرد مدلسازی خود بازگشتی – میانگین متحرک در زلزله خیزی حوالی سد سفید رود‘ شمال ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • زلزله گلباف زلزله 29 آبانماه سال 1368 گلباف کرمان و پسلرزه های آن [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • زمین لرزة بجنورد بررسی زمین لرزه های 16 بهمن 1375 بجنورد در شمال شرق ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • زمینلرزه اردبیل زمینلرزه 10 اسفند 1375 اردبیل و پسلرزه های آن در شمالغرب ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]

س

 • سازوکارچشمه زمینلرزه 10 اسفند 1375 اردبیل و پسلرزه های آن در شمالغرب ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • ساز وکار زمین لرزه بررسی زمین لرزه های 16 بهمن 1375 بجنورد در شمال شرق ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]

ش

 • شاخص مغناطیسی استفاده از اطلاعات مغناطیسی هوائی با کیفیت بالا جهت تهیه نقشه زمین شناسی سنگهای ویلیا ما در بلوک الری استرالیای جنوبی به منظور اکتشاف افقهای معدنی [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • شارگرما داده های زمینگرمایی ایران و تعبیرهای زمینساختی آن [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • شبکه موقت زلزله نگاری زلزله 29 آبانماه سال 1368 گلباف کرمان و پسلرزه های آن [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • شبیه سازی کاربرد مدلسازی خود بازگشتی – میانگین متحرک در زلزله خیزی حوالی سد سفید رود‘ شمال ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • شیو زمینگرمایی داده های زمینگرمایی ایران و تعبیرهای زمینساختی آن [دوره 24، شماره 1، 1377]

ض

 • ضخامت پوسته داده های زمینگرمایی ایران و تعبیرهای زمینساختی آن [دوره 24، شماره 1، 1377]

ف

 • فعالیت پسلرزه ها زمینلرزه 10 اسفند 1375 اردبیل و پسلرزه های آن در شمالغرب ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • فعالیت پس لرزه ها بررسی زمین لرزه های 16 بهمن 1375 بجنورد در شمال شرق ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]

ک

 • کرنه مونا استفاده از اطلاعات مغناطیسی هوائی با کیفیت بالا جهت تهیه نقشه زمین شناسی سنگهای ویلیا ما در بلوک الری استرالیای جنوبی به منظور اکتشاف افقهای معدنی [دوره 24، شماره 1، 1377]

گ

 • گنبد نمکی داده های زمینگرمایی ایران و تعبیرهای زمینساختی آن [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • گوشتة بالایی گرم داده های زمینگرمایی ایران و تعبیرهای زمینساختی آن [دوره 24، شماره 1، 1377]

ل

م

 • میانگین متحرک کاربرد مدلسازی خود بازگشتی – میانگین متحرک در زلزله خیزی حوالی سد سفید رود‘ شمال ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • مجموعه استفاده از اطلاعات مغناطیسی هوائی با کیفیت بالا جهت تهیه نقشه زمین شناسی سنگهای ویلیا ما در بلوک الری استرالیای جنوبی به منظور اکتشاف افقهای معدنی [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • مدلسازی خود بازگشتی کاربرد مدلسازی خود بازگشتی – میانگین متحرک در زلزله خیزی حوالی سد سفید رود‘ شمال ایران [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • مدول الاستیک سرعت انتشار امواج الاستیک در نمونه های سنگ آهک منطقه خوزستان در حالتهای خشک و اشباع [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • مغناطیسی هوائی استفاده از اطلاعات مغناطیسی هوائی با کیفیت بالا جهت تهیه نقشه زمین شناسی سنگهای ویلیا ما در بلوک الری استرالیای جنوبی به منظور اکتشاف افقهای معدنی [دوره 24، شماره 1، 1377]
 • مکانیسم زلزله 29 آبانماه سال 1368 گلباف کرمان و پسلرزه های آن [دوره 24، شماره 1، 1377]

و

 • ویلیاما استفاده از اطلاعات مغناطیسی هوائی با کیفیت بالا جهت تهیه نقشه زمین شناسی سنگهای ویلیا ما در بلوک الری استرالیای جنوبی به منظور اکتشاف افقهای معدنی [دوره 24، شماره 1، 1377]