نویسنده = ابوالفضل مسلمی
تضعیف امواج تکراری در داده‌های CMP با استفاده از تبدیل رادون سهمی

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390

ویدا مینائیان؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ابوالفضل مسلمی


تصحیح برون‌راند نرمال به روش برون‌راند نرمال بدون کشیدگی

دوره 36، شماره 3، آذر 1389

بابان مصطفی یوسف؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حسام شینی کیماسی؛ ابوالفضل مسلمی


برون‌راند نرمال بدون کشیدگی با تصحیح برون‌راند نرمال ثابت

دوره 33، شماره 3، آبان 1386، صفحه 1-1

حسام شینی کیماسی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ابوالفضل مسلمی


تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP

دوره 27، شماره 1، فروردین 1380

ابوالفضل مسلمی؛ حسن معصوم زاده؛ عبدالرحیم جواهریان