نویسنده = ابوالفضل مسلمی
تعداد مقالات: 4
1. تضعیف امواج تکراری در داده‌های CMP با استفاده از تبدیل رادون سهمی

دوره 37، شماره 1، بهار 1390

ویدا مینائیان؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ابوالفضل مسلمی


2. تصحیح برون‌راند نرمال به روش برون‌راند نرمال بدون کشیدگی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1389

بابان مصطفی یوسف؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حسام شینی کیماسی؛ ابوالفضل مسلمی


3. برون‌راند نرمال بدون کشیدگی با تصحیح برون‌راند نرمال ثابت

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

حسام شینی کیماسی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ابوالفضل مسلمی


4. تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP

دوره 27، شماره 1، بهار 1380

ابوالفضل مسلمی؛ حسن معصوم زاده؛ عبدالرحیم جواهریان