نویسنده = عزت‌اله کاظم‌زاده
تعیین ضرایب آرچی در پتروفاسیس‌های متفاوت سنگ‌های کربناته، با استفاده از نگارهای انحراف سرعت امواج لرزه‌ای

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386

عزت‌اله کاظم‌زاده؛ محید نبی بیدهندی؛ محمد کرامتی معزآباد؛ محمد رضا رضایی؛ کاظم سعادت


تراکم‌پذیری منافذ در سنگ‌های کربناته ناهمگن سازند آسماری

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 77-83

10.22059/jesphys.2006.80067

عزت‌اله کاظم‌زاده؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ حسام آلوکی بختیاری؛ محمدرضا رضائی