نویسنده = مهدی زارع
تعداد مقالات: 3
2. تعیین پارامترهای هشدار سریع زلزله و برای جنوب ایران (تنگه هرمز)

دوره 35، شماره 2، تابستان 1388

عطیه اسحاقی؛ محمدرضا قیطانچی؛ مهدی زارع