نویسنده = پرویز ایران‌نژاد
تشخیص و پایش توفان گرد و غبار غرب ایران با استفاده از روش‌‌‌های سنجش از دور

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 83-96

10.22059/jesphys.2013.35600

فرحناز تقوی؛ الهه اولاد؛ طاهر صفرراد؛ پرویز ایران‌نژاد


اثر سامانه‌‌های مدیترانه‌‌ای بر خشک‌سالی غرب ایران

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 97-110

10.22059/jesphys.2013.35601

علیرضا محمدنژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران‌نژاد


به‌‌کارگیری مدل تابشی‌فرارفتی برای برآورد سرمایش شبانه در یک حوضه محصور به توپوگرافی (حوضه رفسنجان)

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 111-126

10.22059/jesphys.2013.35192

نیلوفر اکبری مقدم؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ پرویز ایران‌نژاد


اثر گازهای جوّی سه‌اتمی ‌بر تراز تابشی در منطقه کویری مرکز ایران

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 141-154

عظیمه زارع؛ پرویز ایران‌نژاد؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


توزیع مکانی روند بارش سالانه در ایران در دوره 1960-2001

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

پرویز ایران‌نژاد؛ پری‌سیما کتیرایی بروجردی؛ سهراب حجام


شبیه‌سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی ضریب پخشیدگی گرمایی خاک یخ‌زده در شرایط رطوبتی متفاوت

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 89-99

10.22059/jesphys.2009.79973

یونس خوشخو؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ پرویز ایران‌نژاد