نویسنده = عباسعلی علی‌اکبری بیدختی
ارتباط آلاینده‌های شهری با دید افقی منطقه تهران در سال 2008

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 109-122

10.22059/jesphys.2013.35984

سمانه ثابت‌قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


بررسی آزمایشگاهی نقش یون‏ها در تشکیل ابر گرم

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 123-134

10.22059/jesphys.2013.35985

محمد حسین شوشتری؛ فائزه ناجی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


بررسی اثر جریان نفوذی روی افت‌و‌خیزهای سیگنال آکوستیکی در آزمایشگاه

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 129-143

10.22059/jesphys.2013.35603

محمد اکبری‌نسب؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ مسعود صدری‌نسب؛ وحید چگینی؛ محمدمهدی مهدی‌زاده


بررسی آلاینده اُزن سطحی در شهر تهران طی دوره سال‌های (2008-2011)

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 191-206

10.22059/jesphys.2013.35607

زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


به‌‌کارگیری مدل تابشی‌فرارفتی برای برآورد سرمایش شبانه در یک حوضه محصور به توپوگرافی (حوضه رفسنجان)

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 111-126

10.22059/jesphys.2013.35192

نیلوفر اکبری مقدم؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ پرویز ایران‌نژاد


بررسی آماری توزیع اُزن کلی جوّ در منطقه ایران برای فصل‌های متفاوت، طی سال‌های 2007 و 2008

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 135-149

10.22059/jesphys.2013.31951

زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ محمدعلی ثقفی


تعیین عمق نوری هواویزها با استفاده از داده‌ها‌‌ی دید افقی و سنجش از دور

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 163-174

10.22059/jesphys.2013.31953

مسعود خوش سیما؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ فرهنگ احمدی گیوی


پیش‌نشانگرهای گرمایی‌لرزه‌ای احتمالی حاشیۀ غرب صفحۀ لوت ایران- منطقۀ کرمان

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 203-218

10.22059/jesphys.2012.28444

حسین جلال کمالی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ حسین امیری


اثر گازهای جوّی سه‌اتمی ‌بر تراز تابشی در منطقه کویری مرکز ایران

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 141-154

عظیمه زارع؛ پرویز ایران‌نژاد؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


شبیه‌سازی عددی جریان‌های فروشیب در محیط چینه‌بندی‌شده یکنواخت محدود

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 229-240

عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ سرمد قادر؛ معصومه شاهسواری


بررسی طرحواره‌های پارامترسازی همرفت کومه‌ای در مدل‌های بزرگ و میان‌مقیاس

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389

مریم قرایلو؛ مجید مزرعه فراهانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی