نویسنده = مسعود خوش سیما
تحلیل آسیب پرتویی در طراحی سیستمی یک ماهواره در مدار GTO

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 217-229

10.22059/jesphys.2023.356821.1007513

رضا امجدی فرد؛ مسعود خوش سیما


Simulation of entrainment near a density stratified layer: Laboratory experiment and LIDAR observation

دوره 42، شماره 4، دی 1395، صفحه 27-34

10.22059/jesphys.2016.58888

مسعود خوش سیما؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سمانه ثابت قدم


بررسی تغییرات ضریب خاموشی جو بر مبنای دید افقی در چهار فرودگاه پرتردد کشور

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 459-467

10.22059/jesphys.2016.55503

سیده سمانه ثابت قدم؛ مسعود خوش سیما؛ فرهنگ احمدی گیوی