نویسنده = عباسعلى على اکبرى بیدختى
مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر)

دوره 31، شماره 1، فروردین 1384

کامران لارى؛ عباسعلى على اکبرى بیدختى؛ مهدى شفیعى فر


مطالعهء موردی جزیرهء گرمایی تهران و شبیه سازی عددی آن

دوره 31، شماره 1، فروردین 1384

عباس رنجبرسعادت آبادى؛ مجید آزادى؛ عباسعلى على اکبرى بیدختى؛ سیدعلیرضا صادقى حسینى


بررسی ساختار چند جریان جستناک توفان های همرفتی تهران با استفاده از داده های سودار

دوره 30، شماره 2، تیر 1383

عباسعلى على اکبرى بیدختى؛ ندا بیوک؛ محمد على ثقفى