نویسنده = عباسعلی علی اکبری بیدختی
اثرات نفوذ پذیری کشف ساحل بر بالا روی امواج و تنش اعمال شده به بستر

دوره 29، شماره 1، فروردین 1382

مجتبی ذولجودی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


شبیه سازی فیزیکی جریان هوا در پیرامون تپه سه بعدی

دوره 27، شماره 1، فروردین 1380

عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ تاج الدین بنی هاشم؛ آرمین دهقان


مدلی برای بادهای کوه- دشت تهران

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1378

عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ تاج الدین بنی هاشم؛ مهدی ثقفی