کلیدواژه‌ها = ارزیابی
مطالعه عددی موردی تغییرات زمانی-مکانی غلظت‌های سطحی دی اکسید نیتروژن و ازون در تهران با استفاده از مدل WRF-Chem

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 471-490

10.22059/jesphys.2022.346020.1007449

مژگان شیرین؛ مریم قرایلو؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ نفیسه پگاه‌فر