کلیدواژه‌ها = Variability
طراحی و کاربرد عملی پالایه های رقمی در پردازش سیگنال های هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.329174.1007349

ابوالفضل نیستانی


تحلیل تغییرپذیری زمانی ازن‌سطحی اندازه‌گیری‌شده در ایستگاه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.329346.1007355

نجمه کفاش زاده؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی