کلیدواژه‌ها = دورافت
مدلسازی لرزه‌ای AVO با استفاده از داده‌های مغزه برای مطالعه مخزن

دوره 36، شماره 2، مرداد 1389

سجاد اسماعیل‌پور؛ محمدعلی ریاحی؛ ابوالقاسم امام‌زاده؛ رضا سکوتی


بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش

دوره 30، شماره 2، تیر 1383

مجید نبى بیدهندى؛ شادى قوامى؛ مهدى مرادى