کلیدواژه‌ها = Thunderstorm
Effect of Earth’s Magnetic Field on Prerequisites for Lightning Initiation in Thunderstorm

دوره 46، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 173-188

10.22059/jesphys.2019.279456.1007108

Babak Sadeghi؛ Farahnaz Taghavi؛ Amir Abbas Shayegani Akmal


واکاوی آماری – همدیدی توفان‌های تندری سواحل جنوبی ایران

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 697-708

10.22059/jesphys.2016.58912

جعفر معصوم پور سماکوش؛ مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی


روشی برای پیش‌بینی رخداد توفان‌های تندری با طرح دو بررسی موردی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

سحر تاج بخش؛ پروین غفاریان؛ ابراهیم میرزایی


بررسی ساختار چند جریان جستناک توفان های همرفتی تهران با استفاده از داده های سودار

دوره 30، شماره 2، تیر 1383

عباسعلى على اکبرى بیدختى؛ ندا بیوک؛ محمد على ثقفى