کلیدواژه‌ها = Temperature inversion
بررسی آلاینده اُزن سطحی در شهر تهران طی دوره سال‌های (2008-2011)

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 191-206

10.22059/jesphys.2013.35607

زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


همرفت پخش دوگانه و وارونگی دما در آب های خلیج فارس و دریای عمان

دوره 29، شماره 1، فروردین 1382

عباسعلى على اکبری بیدختی؛ زهرا صباغ کاشانی