کلیدواژه‌ها = Receiver function
تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs در منطقه کپه داغ با استفاده از تحلیل تابع انتقال گیرنده امواج دورلرز

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 1-12

10.22059/jesphys.2012.24312

الهام محمدی؛ فروغ صدودی؛ احمد سدیدخوی؛ محمدرضا قیطانچی


Crustal seismic anisotropy in the south-central Alborz region using Moho Ps converted phases

دوره 32، شماره 3، آبان 1385، صفحه 23-32

Ahmad Sadidkhouy؛ Gholam Javan Doloei؛ Mohammad Reza Gheitanchi