کلیدواژه‌ها = امواج بالارونده
جداسازی امواج بالارونده و پایین‌رونده در داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با استفاده از تجزیة مقدار تکین

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386

احسان ذبیحی نائینی؛ امین روشندل کاهو؛ حمید رضا سیاه کوهی


تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP

دوره 27، شماره 1، فروردین 1380

ابوالفضل مسلمی؛ حسن معصوم زاده؛ عبدالرحیم جواهریان