کلیدواژه‌ها = واهمامیخت
برآورد سری بازتاب زمین با استفاده از شبکة عصبی هاپفیلد

دوره 32، شماره 2، مرداد 1385، صفحه 125-138

امین روشندل کاهو؛ عبدالرحیم جواهریان؛ بابک نجار اعرابی