موضوعات = لرزه‌ شناسی
بهبود کیفیت نشانگر پراشندگی برای تصویرسازی گسل‌ها با استفاده از تابع شباهت محلی اریب در حوزه پس‌برانباشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.326374.1007334

محمد حسینی؛ حمیدرضا سیاه کوهی


Prediction of Water Saturation by FSVM using well logs in a gas field located in South of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.334938.1007389

نسترن موسوی؛ مجید باقری؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ رضا حیدری


Fuzzy Partitioning of Radon Domain for Estimation of Water Reverberation Energy

دوره 47، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 125-132

10.22059/jesphys.2022.331240.1007366

Meysam Zarei؛ Hosein Hashemi؛ Majid Bagheri


ANFIS Rules Driven Integrated Seismic and Petrophysical Facies Analysis

دوره 47، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 133-141

10.22059/jesphys.2022.331894.1007370

Marzieh Mirzakhanian؛ Hosein Hashemi


بررسی پدیده همبوسی مدها در روش‌‌های MASW و MALW

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 409-420

10.22059/jesphys.2021.304373.1007223

حسین کاظم‌نژادی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


ارزیابی لرزه‌خیزی القایی در سد سلمان فارسی (قیر)، ایران

دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 409-426

10.22059/jesphys.2020.284698.1007137

حمیده صحرائی؛ سیداحمد علوی؛ محسن احتشامی معین‌آبادی


Optimizing design of 3D seismic acquisition by CRS trace interpolation

دوره 42، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-12

10.22059/jesphys.2016.58886

Mehrdad ُSoleimani؛ Amin Roshandel Kahoo


تضعیف نوفه‌های لرزه‌ای آشفته با وزن دادن ماتریس هنکل رتبه کاهیده

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 63-73

10.22059/jesphys.2016.55677

مسلم هاشمی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی غلامی