تعداد مقالات: 830
-22. مطالعه عمق تجسس در آرایه مقاومت ویژه ترکیبی (CRP)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1382

محمدعلى ریاحى؛ فرهاد عبدالهى


-18. روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران

دوره 30، شماره 1، بهار 1383

علی سیاهکالی مرادی؛ نوربخش میرزایی؛ مهدی رضاپور


-16. کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان

دوره 26، شماره 2، تابستان 1379

مهدی پورقاسمی ساغند؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمدفاروق حسینی


-14. تخمین خطر لرزه ای برای منطقه البرز مرکزی

دوره 26، شماره 1، بهار 1379

کارن آساتوریانس؛ علی فاتحی؛ علی اکبر اسلامی


-11. مشخصة فازی موجک لرزه‌ای و اثر آن در روش MED

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

منا مدنی؛ محمدعلی ریاحی


-10. بررسی اثر غیر مستقیم جزر و مدی بر پوسته و میدان جاذبه زمین در مناطق ساحلی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ هادی سلمی


-9. برون‌راند نرمال بدون کشیدگی با تصحیح برون‌راند نرمال ثابت

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

حسام شینی کیماسی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ابوالفضل مسلمی


-8. اثر توفان مغناطیسی بر لایه‌های یون‌سپهری (یونسفری)

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

فرزاد شیرزادی‌تبار؛ ناصر حسین‌زاده گویا


-7. تشخیص منبع های گرانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته

دوره 35، شماره 2، تابستان 1388

امین روشندل کاهو؛ فرشاد سلاجقه


-5. بررسی بی‌هنجاری‌های فروسرخ حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهرماه 1383 راور کرمان

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

قاسم عسکری؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا رحیمی‌تبار؛ عبدالرضا انصاری


-3. نمایش شکل منحنی کاهندگی لرزه‌ای در ناحیه تهران و برآورد ضخامت موهو از روی آن

دوره 36، شماره 2، تابستان 1389

سیدخلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاهکوهی


-1. برآورد سرعت موج برشی با ترکیب روش‌های آرایه‌ای و وارون‌سازی منحنی‌های بیضی‌واری در ساختگاهی در جنوب شهر تهران

دوره 36، شماره 4، زمستان 1389

الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی؛ ابراهیم حق‌شناس؛ مرتضی اسکندری قادی