مطالعه عمق تجسس در آرایه مقاومت ویژه ترکیبی (CRP)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله برای محاسبه مقادیر، واقعی عمق تجسس آرایه مقاومت، ویژه ترکیبی، ابتدا تابع توزیع اختلاف پتانسیل برای یک مدل نیم فضا، همگن، ناهمسان کرد،شیب دار محاسبه شد. برای حل تابع محاسبه شده رو ش عددی انتگرال گیری گوس لژاندر به کار رفت. سپس حل عددی تابع مذکور منجر به محاسبه مقادیر عمق تجسس نسبت به طول آرایه شد که با رسم نمودارهای مربوط به تابع توزیع پتانسیل نسبت به مقادیر مذکور، میزان این نسبت که حداکثر تابع توزیع پتانسیل به دست آمده برای یک ضریب ناهمسان گردی، شیب مشخص به ازای مقادیر مختلف طول آرایه عمق تجسس بیشینه به طول آرایه محاسبه شد. با میانگین گیری ازمقادیر به دست آمده مقادیر نسبتأ ثابت از نسبت عمق تجسس بیشینه به طول آرایه حاصل شد.
با استفاده از نتابج به دست آمده برای عمق تجسس، شبه مقاطع مقاومت ویژه الکتریکی به دست آمده برای داده های، واقعی حاصل از آرایهء مقاومت، ویژه ترکیبی اصلاح شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper, an attempt was made to calculate normalized depth of investigation characteristics (NDIC) for the CRP array. For this purpose the concept of depth of investigation in a homogeneous anisotropic half-space with inclined stratification was investigated. The potential difference distribution function for this case was derived and then used for calculation of NDIC in two and three dimensions using the Gauss-Legendre integration method. A computer code was developed to model a homogeneous anisotropic half-space with varying parameters such as coefficient of anisotropy, stratification dip, orientation, spacing of the array and depth of layers. Using this code, the calculations of required parameters were carried out for different models, and accurate results were obtained. In this step, the maximum depth was calculated for stratification dip between 0 and 17 degrees. Then NDIC values were drawn against relative depth of investigation, and maximum value of NDIC was obtained. The depth of investigation decreases with increase of anisotropy and increases with increase of the dip of layers. To test the obtained results for the NDIC study, pseudo sections of electrical receptivity data obtained from the CRP measurement at Behesht Abad dam site were used and improved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coefficient of anisotropy
  • Depth of investigation
  • Stratification angle.