بررسی روابط تجربی پیش بینی حداکثر سرعت ذرات در انفجارهای معدن سنگ آهن گل گهر

نویسندگان

چکیده

مقادیر لرزش مجاز بر اساس شاخص ها و روابط تجربی مختلف برای پیش بینی حداکثر سرعت ذرات توسط محقیقن ارائه شده است هر کدام از این روابط با توجه به شرایط و خصوصیات زمین شناسی برای همان منطقه کاربرد دارد.در این مقاله مهم ترین روابط تجربی پیش بینی حداکثر سرعت ذرات ناشی از انفجار بر روی سازه های اطراف در معدن سنگ آهن گل گهر بررسی شده است.دراین تحقیق 11 نگاشت سه مولفه ای از 2 انفجار توسط لرزه نگارهای100-PADS ثبت شده اند پس از پردازش و تحلیل اطلاعات ثبت شده رابطه مناسب برای پیش بینی حداکثر سرعت ذرات به دست آمد.رابطه ارائه شده از نوع توانی و بر اساس ریشه دوم فاصله مقیاس شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Researchers for predicting Peak Particle Velocity (PPV), form allowable vibration values, have presented different criteria and empirical relations. These relations are applicable mostly to the geological conditions, for which they are derived.
In this paper, most common empirical relation for predicting PPV. resulting from blasting, for nearby structures in Gol-e-Gohar iron mine, are reviewed. 11 three-component seismograms from two blasts were recorded by the digital seismograph PDAS-100 and processed and analyzed by DADISP software. The most suitable empirical relation was selected, which is a power equation, based on square root of scaled distance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blasting
  • Gol-e-Gohar Iron Mine
  • Peak particle velocity