پارامترهای چشمه مسبب زمینلرزه سال 1998 فندق در استان کرمان جنوب شرق ایران

نویسنده

چکیده

دراین مطالعه پارامترهای چشمه مسبب زمینلرزه سال 1998 فندق مورد بررسی قرار گرفته است.برای تعیین خصوصیات چشمه امواج حجمی ثبت شده در میدان دور مدل سازی گردیده اند.اطلاعات به دست آمده از مطالعات صحرایی و نتیجه حاصله از ثبت محلی فعالیت پسلرزه ها به عنوان داده های کمکی مورد استفاده قرار گرفته اند.چشمه ذمینلرزه با مدل ساده تک حادثه ای با سازوکار امتدا لغز- مشابه جوابی که از حل CMT به دست آمده بهترین برازش را نشان می دهد .شکستگی بهنگام این زمینلرزه در کانون آغاز شده و به صورت دو طرفه گسترش پیدا کرده است.ممان لرزه ای به دست آمده از امواج حجمی M=7.1*10 به توان 25 دین سانتی متر و افت تنش موثر حدود 86 بارو جابه جایی مربوطه حدود1/46 متر تخمین زده شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study, the source parameters of the 1998 Fandoqa earthquake were investigated. The observed teleseismic bodywaves of mainshock were modeled in order to obtain the source process. The information from field investigations and the result of locally recorded aftershock activity were considered as supplementary data. The source process fitted with a single source model having a strike-slip mechanism very similar to the result of CMT solution. Rupture during this earthquake initiated in the epicentral area and extended in a bilateral manner. The seismic moment from bodywaves was calculated to be M0=7.1 x1025 dyne-cm and its effective stress drop was about 86 bar while its related dislocation was estimated to be 1.46 m.

کلیدواژه‌ها [English]

  • active faults
  • aftershock activity
  • Fandoqa earthquake
  • Focal mechanism
  • Seismicity of Kerman Province
  • Seismotectonics
  • Source parameters
  • Source Process
  • Waveform modeling