کاربرد بی هنجاری های بوگه در اکتشاف منابم نفت منطقه چناران- شمال شرق ایران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق از روش گرانی سنجی برای اکتشاف منابع نفت در منطقه چناران واقع در شمال شرق ایران استفاده شده است. برای انجام این کار اطلاعات ثبت شده از 816 ایستگاه گرانی سنجی که به فاصله 1 کیلومتر از هم در طول 26 پروفیل قرار داشته مورد استفاده قرار گرفته است. فاصله پروفیل ها با هم برابر و مساوی 3 کیلومتر انتخاب شده است. پس از تعیین چگالی سطحی، انجام تصحیحات مربوطه، شامل تصحیح هوای آزاد، تصحیح بوگه، تصحیحع عرض جغرافیایی، تصحیح ناحیه ای، تصحیع رانه، تصحیح جزر، مد (کشند) زمین، نقشه های دو بعدی و سه بعدی بی هنجاری های بوگه برای منطقه تهیه شده است. سپس با استفاده از روش های تحلیلی ادامه فراسو و مشتق دوم، بی هنجاری های محلی، منطقه ای جداسازی، تفسیر شده اند. نتایج به دست آمده دلالت بر وجود ساختارهای تاقدیسی و زون های گسله در منطقه می کند. با توجه به وضعیت زمین شناسی، نفت خیز بودن منطقه، احتمال وجود منابع نفت در این ساختارها بسیار قوی است. البته گسل های موجود در تجمع و یا فرار مواد هیدروکربونی نقش بسیار مهمی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bouguer anomaly
  • Chenaran
  • geophysical prospecting
  • gravity survey
  • Iran
  • petroleum exploration