بررسی تصحیح برونراند شیب داده های لرزه ای دوبعدی با استفاده از تبدیل فوریه در محیط هایی با سرعت ثابت و متغیرباعمق

نویسندگان

چکیده

در روش های مرسوم لرزه بازتابی عملیات لرزه نگاری به صورتی انجام می شود که از یک نقطه چند بازتاب به وجود آید، این مسئله با افزایش فاصله بین چشمه، گیرنده همراه است. برای از بین بردن اثر دو رافت بین چشمه و گیرنده از عملگر پردازشی تصحیح برونراند نرمال استفاده می شود. هنگامی که در زیر سطح زمین بازتابنده های شیب دار متقاطع با شیب متفاوت وجود دارد، این عملگر پردازشی در حذف اثر دو رافت داده های لرزه ای ناتوان عمل می کند. لذا به مراحل پردازشی اضافی نیاز است. عملگر پردازشی تصحیح برونراند شیب می تواند به برداشتن اثر شیب از سرعت برانبارش بازتابنده ها کمک کند.
در این مقاله، با استفاده از تبدیل فوریه دو بعدی، کارایی عملگر یردازشی تصحیح برونراند شیب در برداشتن اثر شیب از سرعت برانبارش داده های مصنوعی، دو خط لرزه نگاری دو بعدی یکی از مناطق ایران مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. مدل های مصنوعی مورد مطالعه شامل یک لایه افقی متقاطع با یک لایه شیب دار لایه سرعت ثابت، همچنین لایه های شیبدار با سرعت های متفاوت است. از این بررسی نتایج زیر حاصل شد. ا- سرعتهای برانبارش مستقل از شیب بازتابنده ها شدند، برای بازتابنده های با شیب متقاطع عمل برانبارش بهبود یافت. 2- سرعتهای برانبارش، نتایج مهاجرت داده ها بهبود یافتند. 3- پیوستگی بازتابنده ها بهبود یافت. 4- انطباق خطوط در محل بازتابنده ها بهبود یافت. 5- نوفه های همدوس شیب دار تضعیف شدند. 6- نسبت سیگنال به نوفه بهبود بخشیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dip moveout
  • fouriier transform
  • mormal moveout
  • Offset
  • stacking velocities