تعیین الگوی توزیع زمانی بارندگی در ایستگاه های منتخب استان خراسان

نویسندگان

چکیده

پیشرفت های دهه های اخیر موجب تغییر الگوی شهر نشینی وگسترش شهرها وکاهش حریم های طبیعی (جنگل ها ‘ مراتع‘ و ...) شده است. که کاهش سطح پوشش گیاهی ‘ افزایش فرسایش خاک‘ افزایش مقدار ضریب جریان سطحی و در نتیجه افزایش دبی حاصل از بارندگی و سیلاب را به دنبال داشته است. این تغییرات بررسی سیلابها را در طراحی زهکش ها وکانال های آبروی شهرها و به طور کلی تمام پروژه های منابع آّب اجتناب ناپذیر ساخته است. برای برآورد سیلاب طرح ابتدا باید رگبار طرح برآورد شود. استفاده از رگبار طرح در روش های برآورد سیلاب نیاز به بررسی توزیع زمانی مقدار بارش در طول دوره بارش دارد. در این مقاله پس از معرفی چند روش تعیین الگوی توزیع زمانی بارش ‘ دو روش ترسیمی پیل گریم وهاف که د رآنها از داده های محلی استفاده می شود. برای تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در برخی ایستگاه های منتخب استان خراسان مورد استفاده قرار گرفت. ملاحظه شد که در روش پیل گریم تغییر تداوم رگبار تقریبا تاثیری روی الگوی توزیع زمانی بارش نمی گذارد‘ اما در روش هاف این تغییر به خوبی مشاهده شد. لذا نتیجه گرفته شد که روش پیل گریم‘ روش مناسبی برای تعیین الگوی توزیع زمان بارش نمی گذارد. اما در روش هاف این تغییر به خوبی مشاهده شد. لذا نتیجه گرفته شد . که روش پیل گریم ‘ روش مناسبی برای تعیین الگوی توزیع زمانی بار ش استان خراسان با استان ایلینیز آمریکا مقایسه گردید. علت این مقایسه اولا هم عرض بودن تقریبی آن با منطقه مطالعاتی است و افزودن بر آن عمده پژوهش های محققین شناخته شده جهانی در آن منطقه صورت پذیرفته است. و در بیشتر موارد الگوی مناطق مطالعه نشده قرار می گیرد. مشاهده شد که این دو الگو کاملا باهم متفاوت اند و نمی توان از الگوی استان ایلی نویز امریکا برای استان خراسان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A major section of the present research is concerned with the identification of the rainfall temporal patterns of five selected meteorological stations in Khorasan province in the north east of Iran using the Pilgrim and Huff methods. The first section provides a brief review and discussion about the identification methods of rainfall patterns. A comparative analysis is presented whereby the Pilgrim method results are assessed by direct comparison with results from the Huff method. It was found that the Huff method is an appropriate choice. The main result is that the rainfall temporal pattern of Khorasan is more correctly modeled by the Huff method. Although the region is semi-arid, the patterns are specific and different from other regions like Illinois, although in the same latitude but with different total rainfall patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • design flood
  • design rainfall
  • rainfall temporal pattern
  • Runoff