مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله از روش مدل سازی خطی نوینی به نام وارو ن سازی فشرده (compact inversion) برای تفسیر داده های گرانی سنجی استفاده شده است. مبنای کار در رو ش وارون فشرده کمینه کردن حجم چشمهء بی هنجاری است. این امر معادل بیشینه کردن فشردگی (compactness) چشمهء بی هنجاری است. توزیع چگالی با استفاده از روشی بر مبنای تکرارهای متوالی با همگرایی قابل ملاحظه محاسبه می شود. این روش را می توان به آسانی برای مدل هایی که در آنها چگالی بی هنجاری را می توان به صورت مقداری معین در کل توده در نظر گرفت، به کار برد. در این روش رفتار نوفه در داده ها برای وارون سازی داده ها در نظر گرفته شده است. ابتدا به توضیح روش، سپس به کاربرد عملی آن در مورد داده های مصنوعی و وا قعی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study deals with modeling of gravity anomalies by Compact Inversion Method of Last and Kubic (1983) and Lewi et al (1994). The principle used is to minimize the volume, to maximize of the causative body. The anomalous density distribution is obtained using an iterative technique which is numerically stable and rapidly convergent. This principle can also be adapted to include modeling of gravity anomalies by single density sources.
The advantage of this method is that desirable geological characteristics are automatically incorporated into the model with minimum subjective judgments on the part of interpreter. The treatment of noise in data fits naturally into formulations of the inversion procedure
The practical effectiveness of this method is assessed by inversion of synthetic and real acquired over chromite ore in Hormozgan province of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compact inversion
  • convergence
  • Inversion of gravity