بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی

نویسندگان

چکیده

امواج ریلی امواجی سطحی به شمار می روند که در محیط های لایه ای، پاششی اند. برای تحلیل پاشش امواج یادشده،روش های متعددی وجود دارند که از این بین استفاده از روش های ماتریسی برای محیط های لایه ای کشسان بر رو ش های دیگر برتری دارد. درروش ماتریسی برای محیط های لایه ای، شرایط مرزی مربوط به مرزهای مختلف به یکدیگر مرتبط می شوندو رابطه ای برای محاسبهء پاشش امواج ریلی به دست می آید که باید با استفاده از محاسبات عددی حل شود. در این مقاله با استفاده ازروش ماتریسی برنامه ای رایانه ای برای محاسبهء پاشش امواج ریلی نوشته شد. نمودارهای پاشش حاصل از برنامهء مذکور با نمودارهای منتشر شدهء نظیر مقایسه شد که همخوانی کاملی بین آنها مشاهده شد. با توجه به نمودارهای یادشده مشاهده می شود که هم زمان با پیچیده تر شدن ساختار زمین، نمودارهای پاشش نیز پیچیده تر می شوندو بر نوسانات مدهای مختلف افزوده می شود. همچنین وجود لایهء رسوبی در سطح زمین موجب گرایش نمودارهای سرعت فازو سرعت گروه به سمت مقادیر کم تر می شود. تفسیر نوسانات مذکور کمک مؤثری برای تشخیص فازهای مختلف لرزه ای، تعیین ساختار زمین و سرگذشت عبور امواج از چشمه تا گیرنده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Rayleigh waves are surface waves which are dispersive in layered media. In order to study Rayleigh wave dispersion, there are several methods. Among these methods the application of matrix methods for elastic layered media is preferred to other methods. In the matrix method for a layered medium, boundary conditions for different interfaces are satisfied to obtain a relation for calculating Rayleigh wave dispersion which should be resolved by numerical methods. A program for the computing of Rayleigh waves dispersion was developed. The resulted dispersion curves from this program were compared to similar methods which showed good agreement. According to the resulted graphs, wherever the earth structure is complex the dispersion curves also will be complex and different models will be moved oscillatory. Phase and group velocity curves tend to lower values when there are a surface sedimentary layer in the earth model. Thus, synthesis of these curves leads to clarification of different seismic phases, history of waves propagation from source to receiver and consequently imaging of earth structure

کلیدواژه‌ها [English]

  • dispersion
  • Group velocity
  • Half-space
  • Phase velocity
  • Rayleigh Waves