رها شدن ناگهانی ترمال طوقه ای با شناوری منفی

نویسندگان

چکیده

رها شدن شعاعی و ناگهانی شاره ای غیرچگال وچگال در شرایط محیطی همگن و بدون حرکت مدل سازی می شود به وبژه وضعیت ساده ای در نظر گرفته شده است که در آن شاره محیط آرام و بدون چینه بندی چگالی است و چگالی شاره رها شده یرابر با بیشتر از چگالی محیط است. ایعاد شاره رها شده با فاصله از چشمه به صورت خطی افزایش می یابد و امیری چنبرهای تشکیل می دهد که حرکت آن بر اثر درون آمیختگی کند می شود. هنگامی که شاره رها می شود چگال تر از محیط است، مرحله برتری تکانه بعد از مدتی به برتری شناوری نبدیل می شود و ابرتحت تاثیر شناوری منفی خود، در فاصله ای از چشمه به طور قاثم به پایین حرکت می کند. هنگام رسیدن به سطح مبنا (زمین) جریان گرانی با تقارن شعاعی تشکیل می دهد وعمدتا به طرف دور از چشمه حرکت می کند .
داده های کمی که از نتایج مشاهدات به دست می آید، با مدلی ریاضی که بر پایه نظریهء همانندی بنا شده است، مقایسه می شود. پیش بینی های مدل با مشاهدات أزمایشگاهی، شامل سرعت و اندازه ابر چنیره ای به طور کلی همخوانی دارد. اندازه گیری های غلظت در سطح زمبن نیز با مقدارهای یش بینی شده موافقت خوبی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boussinesq approximation
  • Entertainment and gravity current
  • Froude number
  • Negative buoyancy