رفتار و حرکت یک کم فشار بریده

نویسندگان

چکیده

پدیده مورد مطالعه در تاریخ بیست فوریه 1997 (30 بهمن 1375) رخ داده و چرخه زندگی آن ده روز بوده است. با محاسبه کمیتهای تاوایی نسبی ‘ مطلق و پتانسیلی و نیز سرعت قائم بر روی این سیستم ‘ کوشش می شود الگویی برای اینگونه پدیده ها ارایه شود. داده های لازم به کمک نقشه های موجود در سطوح مختلف برای یک شبکه 15*19 نقطه ای در منطقه خاورمیانه محاسبه شده است. از محاسبه کمیتهای مورد نظر و رسم نقشه های مربوط‘ بررسی چرخه زندگی این کم فشار بریده و تفسیر نقشه های بدست آمده چنین برمی آید که کم فشار بریده مورد مطالعه از نوع قطبی است؛ حرکت سیستم با توجه به شیو پربندهای ژئو پتانسیل رو به شرق و شمال شرق است؛ و فرارفت تاوایی مطلق در جنوب و جنوب غرب تاوه باعث تقویت و چرخش آن می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • cut-off low
  • equivalent barotropic model
  • vorticity