مدل سازی شتابنگاشت های حرکت نیرومند زمین با توجه به نوع خاک و فاصله از گسل

نویسندگان

چکیده

در دو دهه اخیر ، استفاده از روش های آماری و ایجاد مدل های تصادفی و شبیه سازی شتابنگاشت های حرکت نیرومند زمین رایج شده است. استفاده از روش آرما (ARMA) از متداول ترین روش های شبیه سازی است. برتری این مدل در پیش بینی پاسخ غیر خطی سازه و امکان نسبت دادن پارامترهای فیزیکی به ضرایب توابع مدل سازی ، این روش را در زمره مدل های کارآمد قرار داده است. براساس این روش شتابنگاشت های حاصل از زلزله منجیل که در 10 شهر ثبت شده مورد مدل سازی قرار گرفت. با استفاده از نتایج این مدل سازی ، شتابنگاشت مصنوعی ایجاد شده ، با سری اصلی مورد مقایسه قرار گرفته است. تطبیق پوش منحنی های اصلی و شبیه سازی و تطابق طیف فوریه آنها نشان دهنده این است که استفاده از این مدل در شبیه سازی شتابنگاشت روش مؤثری است. با داشتن فاصله از رومرکز احتمالی زلزله و نوع خاک منطقه ، می توان شتابنگاشت مورد نیاز را شبیه سازی کرد و برای تحلیل دینامیکی سازه مورد نظر به کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To interpret the gravity anomaly of a Koromite mine in south - west of Iran, we have used the three dimensional inversion problem. The method introduced by Last and Kubik (1983) and improved by Lewi (1997) for high precision gravity data has been tested to determine the 3-dimensional form of the anomaly. The results of the inversion process have been approved by exploration drill holes in the area recently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residual Gravity Anomaly
  • Three dimensional Inversion