مدلی عددی برای شبیه سازی فرایند پخش توده گازهای آلوده در محیط

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه نحوه پخش گازهای سمی در جو، یک مدل جامع عددی تدوین شده است. مبنای این مدل، مدل توده است که خود از مدل های تحلیلی پخش گوسی مشتق شده است. این مدل در برابر شرایط لحظه ای و غیرمانای جو کاملاً انعطاف پذیر است و با استفاده از آ‹ می توان کلیه پارامترهای دینامیک و غیر یکنواخت جو را مدل کرد. لذا در این مدل اثرهای تنش برشی باد، نیروی شناوری، تأثیر حالت های مختلف پایداری جو، اثرهای زبری ، تغییر ناگهانی زبری، وجود موانعی نظیر ساختمان و تپه ، روی پدیده پخش در نظر گرفته شده است. این مدل قادر است انتشار گازهای سبک تر و سنگین تر از هوا را مدل کند و به صورت زمان حقیقی نیز شبیه سازی نماید. در اینجا تأثیر کلیه عوامل ذکر شده بر روی انتشار گازهای سبک مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن درهرحالت شامل نمودار و تفسیر فیزیکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A computer program was developed to predict the dispersion of gaseous pollutant
in the atmosphere. This program relies on puff method, and in order to consider the
wind shear effects, the program has the ability to consider the complete dynamic and
unsteady atmospheric conditions. Plume rise of hot pollutants due to buoyancy
effects was also considered. The program has the ability to perform the real-time
calculations and uses on-line data of atmospheric conditions that are measured
directly. In order to consider the effects of the presence of buildings and other
obstacles or sudden changes in surface roughness by the dispersion of released
materials, a model was added to evaluate the dispersion coefficients in the wake of
obstacles. Using this relatively complete simulation, we analyzed the effects of the
above parameters on the dispersion of gaseous pollutants in the atmosphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dispersion coefficients
  • dispersion of materials
  • Surface Roughness
  • unsteady atmospheric conditions