بررسی روند سیزده ساله تغییرات سطح آب دریای ‌خزر از راه ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله بررسی روند تغییرات سطح آب دریای ‌خزر در طی سیزده سال گذشته به کمک ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای است. داده‌های ارتفاع‌سنجی از طریق ماهواره‌های Topex/Poseidon و Jason-l تامین و از داده‌های تاید‌گیج‌های ساحلی بندر ‌انزلی، بندر ‌صدرا و بندر ‌نوشهر برای کنترل نتایج حاصل از ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند. عمدة دستاورد‌های این مطالعه که در مقاله حاضر ارائه خواهد شد، به شرح ذیل‌اند:
1- بررسی روند تغییرات سطح آب دریای ‌خزر با استفاده داده‌های تاید‌گیج‌های ساحلی در بنادر پیش گفته.
2- بررسی روند تغییرات سطح آب دریای‌ خزر با استفاده از داده‌های ارتفاع‌سنجی.
3- استفاده از تبدیل فوریه و سرشکنی کمترین مربعات برای تعیین تغییرات تناوبی سطح آب دریای‌ خزر از راه ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای و تایدگیج‌های ساحلی.
4- کشف اختلاف ارتفاع ارتومتریک 5/3 متری از شمال به جنوب در دریای ‌خزر.
5- تعریف ارتفاع دینامیک برای دریای‌ خزر و اثبات غیر جاذبی بودن اختلاف ارتفاع مشاهده شده در ارتفاع ارتومتریک سطح آب دریای‌ خزر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Satellite altimetry
  • TOPEX/Poseidon
  • Jason
  • Fourier analysis
  • Sea level variations