کاربرد روش قطبش القایی طیفی (SIP) برای اکتشاف منابع هیدروکربوری

نویسندگان

چکیده

روش قطبش القایی طیفی، شاخه‌ای از روش‌های اکتشافی در ژئوفیزیک است که به‌طور گسترده‌ای در پی‌جویی‌های محیطی و ژئوفیزیکی، علاوه بر پی‌جویی‌های اکتشافی مواد معدنی در خصوص، نفت و گاز و زغال سنگ نیز به‌کار رفته است. روش قطبش القایی قادر است اندازه‌گیری‌هایی از مقاومت ویژه مختلط ظاهری چند بسامدی در محدوده بسامد‌های 2-10 تا 102 هرتز را فراهم کند. این اندازه‌گیری‌ها برای تعیین پارامترهای طیفی و توزیع‌های مکانی از ساختارهای زمین‌شناسی مدفون به‌کار می‌روند. در این بررسی، کاربرد روش قطبش القایی طیفی در اکتشاف مخازن نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر متوسط پارامترهای بارپذیری، ثابت زمانی و وابستگی بسامدی درون محدودة بی‌هنجاری، در تشخیص منبع بی‌هنجاری مفیدند. در این مقاله روش قطبش القایی طیفی روی مخزن نفتی دهدشت، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده در این تحقیق نشان داد که متوسط پارامترهای طیفی ظاهری در مقاطع بی‌هنجاری برای تشخیص مولد یا چشمة به‌وجود آورندة بی‌هنجاری، مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Spectral induced polarization (SIP) technique is widely used in environmental and engineering geophysical prospecting, as well as mineral exploration, oil, gas and coal exploration. The SIP method can provide measurements of multifrequency complex apparent resistivity at ultra low frequencies,(10-2- 102 Hz), to determine spectral parameters and spatial distributions of buried geologic structures. Since the method measures complex apparent resistivities, it is also called the complex resistivity (CR) method. In the theory of SIP data interpretation, defined as the inversion of three spectral induced polarization parameters (m, and c), the main task in SIP technique is using the Cole- Cole model. This paper shows the application of SIP method to oil and gas exploration on the Dehdasht oil reservoir.
Results showed that the averages of the apparent SIP parameters in the anomalous section are useful for discriminating the source of the anomaly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cole model
  • Induced Polarization
  • Complex Resistivity
  • inversion
  • Cole