بررسی سازوکار کانونی زلزله‌ 11 فروردین 1385 درب آستانه سیلاخور

نویسندگان

چکیده

یکی از روش‌های تعیین سازوکار کانونی زلزله، برگردان خطی تانسور گشتاور در حوزه زمان است که در اینجا برای تعیین سازوکار کانونی زمین‌لرزة ?? فروردین ???? درب آستانه سیلاخور و دو پیش‌لرزه و شش پس‌لرزة آن با بزرگی بیشتر از ? بر پایة مقیاس محلی، استفاده شده است. در این بررسی از داده‌های شش ایستگاه لرزه‌نگاری پهن باند پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی‌ زلزله (IIEES) در فاصلة رومرکزی کمتر از ??? کیلومتر استفاده شده است. سازوکار کانونی به‌دست آمده برای زمین‌لرزه اصلی،‌ امتداد لغز راستگرد است. موقعیت مکانی زمین‌لرزة اصلی و پس‌لرزه‌های آن و همچنین سازوکارهای به‌دست آمده نشان می‌دهد که گسل زمین‌لرزه‌ای دورود مسبب رویداد زمین‌لرزة درب ‌آستانه سیلاخور بوده است. تنوع سازوکارهای کانونی شش پس‌لرزه اولاً نشان‌دهندة تغییرات موضعی در نوع گسلش است، ثانیاً موقعیت مکانی پس‌لرزة با سازوکار غالب نرمال می‌تواند حاکی از فعالیت گسل قلعه حاتم باشد. در این پژوهش، زلزلة اصلی مورد بررسی بیشتری قرار گرفت و مرکز گرانی (centroid) آن در صفحة افقی گذرنده از خط قائم در زیر رومرکز محاسبه شد. با به انجام رساندن محاسبات در ? بازة بسامدی کوچک، اثر محدوده بسامدی بر سازوکار کانونی مورد بررسی قرار گرفت و سازوکار بهینه زمین‌لرزه تعیین شد و طول گسیختگی نیز محاسبه شد. تحلیل عدم قطعیت صورت گرفته، جواب‌های به‌دست آمده را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

31 March 2006 Darbe Astaneh Silakhor earthquake, focal mechanism determination

چکیده [English]

One of the methods for the determination of focal mechanisms of earthquakes is the linear inversion of moment tensor in time domain. That method is used here for determining of the focal mechanisms the Darbe Astaneh Silakhor earthquake of 31 March 2006 and two of its foreshocks and six aftershocks with local magnitude more than 4. The data of six broadband stations of the International Institute of Earthquake Engineering (IIEES) in epicentral distances less than 375 km are used. The focal mechanism obtained for the main shock is strike slip right lateral. The location of the main shock and the aftershocks and focal mechanisms show the Doroud fault as the cause of the earthquake. The variations of focal mechanisms of six aftershocks primarily indicate the local change in faulting and secondly the location of the aftershock with mainly normal mechanism can suggest the activity of the Qaleh Hatam fault. In this paper the main focus is on the main shock. Its centroid is obtained and the effect of frequency range in focal mechanism is studied by the inversion in nine small frequency bands and the optimum focal mechanism is found. Rupture length is also calculated. The uncertainty analysis confirms the acquired solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Focal mechanism
  • Silakhor earthquake
  • Darbe Astaneh
  • ISOLA